ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 8 - The LabourCourt, Region VIII : ติดต่อ โทร 0 7622 0719 โทรสาร 0 7635 5552 Email: lbphkc@coj.go.th

ศาลแรงงานภาค 8 จัดโครงการอบรมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทศาลแรงงานภาค 8 เรื่อง “กฎหมายแรงงานกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท”

ศาลแรงงานภาค 8 จัดโครงการอบรมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทศาลแรงงานภาค 8 เรื่อง “กฎหมายแรงงานกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท”


เอกสารแนบ