ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 8 - The LabourCourt, Region VIII : ติดต่อ โทร 0 7622 0719 โทรสาร 0 7635 5552 Email: lbphkc@coj.go.th

นายปัญญา ช่อมณี อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 8 เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล” รุ่นที่ 17 6 สิงหาคม 2561

นายปัญญา  ช่อมณี  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค  8  เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร  “ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล”  รุ่นที่  17  6 สิงหาคม 2561


เอกสารแนบ