ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 8 - The LabourCourt, Region VIII : ติดต่อ โทร 0 7622 0719 โทรสาร 0 7635 5552 Email: lbphkc@coj.go.th

นายชวลิต ลีฬหาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 8 เป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อ การบริหารราชการศาลยุติธรรม หลักสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล รุ่นที่ 16

นายชวลิต ลีฬหาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 8 เป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อ การบริหารราชการศาลยุติธรรม หลักสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล รุ่นที่ 16


เอกสารแนบ